Spelrätter köpes/säljes

Följande personer har anmält intresse för att sälja en eller flera spelrätter.

Uppdaterad: 2016-11-17

Namn Telefon Pris
Per Klerestam 0707666509 500 kr
Thorbjörn Johansson 0703204800 400 kr
Thorbjörn Johansson 0703204800 400 kr
Björn Gjerseth 0707350159 400 kr
Björn Gjerseth 0707350159 400 kr
Håkan Skoog 0706124216 400 kr
Jonas Jensen-Tornehed 0702234341 400 kr
Lars Persson 0705752772 350 kr
Jonas Gustafsson 0725522520 500 kr
Mats Beijer 0730871111 500 kr
Anders Rydal

0703436487

400 kr


Vill du köpa spelrätt, kontakta någon på listan ovan.

Vill du sälja spelrätt kontakta kansli@fullerogk.se

Spelrätter

1.1. Allmänt

En spelrätt är ett värdepapper som, tillsammans med erlagd årsavgift och ev. övriga avgifter som klubben beslutat, ger seniormedlem tillträde till klubbens anläggning för utövande av golfsporten. För att vara giltig skall den ha registrerats på ägaren i klubbens spelrättsregister. Spelrätt kan endast förvärvas av fysisk person och är personlig. Spelrättsinnehavaren får inte ställa spelrätten som säkerhet för skuld annat än till klubben.

1.2. Olika typer av spelrätter

Följande typer av spelrätt förekommer vid Fullerö GK:
A-spelrätt: Får fritt överlåtas på andrahandsmarknaden.
B-spelrätt: Får ej överlåtas på andrahandsmarknaden med mindre den först konverteras till A-spelrätt genom tilläggsbetalning till klubben av en konverteringsavgift, som höstårsmötet fastlägger. För 2010 – 2011 sätts denna avgift till 1 400 kr.
S-spelrätt: Får ej överlåtas. Den är till fullo betald som del i sponsringsavtal och registrerad på fysisk person. Den återgår utan vederlag till klubben då innehavaren begär utträde eller upphör att betala stadgade årsavgifter, se §1.7 nedan.

Samtliga dessa spelrättstyper berättigar till fritt spel på delar av eller hela anläggningen, med eller utan begränsningar till vardagar eller annat, enligt den nivå på årsavgifter som medlemmen väljer. Höstårsmötet beslutar varje år om påföljande års olika medlemsformer med tillhörande årsavgifter. Årsavgifterna är högre för B-spelrättsinnehavare än för A- och S-spelrättsinnehavare, analogt med vad som traditionellt gällt för medlemmar med lägre resp. högre medlemslån. Höstårsmötet kan också besluta om begränsningar av det totala antalet medlemmar i de olika medlemsformerna. Medlem som redan är registrerad i viss medlemsform äger företräde att fortsätta i den formen. Vid efterfrågan som överskrider satta begränsningar gäller köförfarande, och medlemmen hänvisas under kötiden till att välja annan medlemsform.

1.3. Antal spelrätter och prissättning vid nyförsäljning

Höstårsmötet beslutar om det totala antalet spelrätter som får finnas i omlopp. Hänsyn skall därvid tas till beläggningssituationen på banan under förlupen säsong, antalet juniorer som utnyttjar banan utan spelrätt, samt i viss mån aktuell fördelning mellan vardagsmedlemskap och andra begränsade medlemsformer contra fullvärdigt medlemskap.
Höstårsmötet fastställer varje år ett nyförsäljningspris för ännu osålda spelrätter, vilket erbjuds dem som önskar förvärva spelrätt direkt av klubben.
För spelrätter som överlåtes på andrahands-marknaden gäller det pris som överenskommes mellan säljare och köpare (marknadspris).

1.4. Förfarande vid överlåtelse av A-spelrätt

Spelrätter till salu kan anmälas till klubbkansliet, som ger informationen till dem som hör av sig med köpintresse, samt håller en aktuell Till Salu-lista tillgänglig på klubbens hemsida. Andra lämpliga försäljningskanaler för spelrätter är småannonser i tidning eller på Internet, bl.a. via SGF:s hemsida.
A-spelrätt kan vara belastad av innehavarens förfallna avgifter till klubben, om vilka innehavaren är skyldig att upplysa köpare. Registrering på ny ägare sker först sedan ev. skuld till klubben reglerats.
När försäljning sker skall klubbkansliet informeras på fastställd blankett och den nye ägaren söka medlemskap i klubben. Klubben äger rätt att ta ut en administrativ avgift för att registrera transaktionen.
Det är tillåtet att skänka sin spelrätt till klubben, om man vill sluta med golf, för att på så sätt slippa framtida avgifter. Eventuellt obetalda avgifter måste dock betalas. Spelrättsintyget skickas till eller lämnas in på klubbkansliet.

1.5. Klubbens förköpsrätt

Klubben har förköpsrätt på spelrätter till salu. Denna rätt skall användas med återhållsamhet, och framförallt om årsmötet beslutar att minska antalet spelrätter i omlopp.
När klubbkansliet informerats om försäljning kan styrelsen inom 2 veckor besluta att klubben vill utöva sin förköpsrätt och träda i köparens ställe till det överenskomna priset.

1.6. Uthyrning av spelrätter

Spelrättshavare får för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – upplåta spelrätten till annan med verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, under förutsättning att upplåtelsen sker till fysisk person samt att denne beviljas medlemskap i klubben och betalar stadgade årsavgifter och av årsmötet beslutade administrativa avgifter. Sådan upplåtelse har ingen inverkan på upplåtarens medlemskap i klubben.
Den till vilken upplåtelsen sker:
• skall kunna visa en av upplåtaren undertecknad handling som visar att spelrätten upplåtits och vilket kalenderår som avses.
• får inte vidareupplåta sin rätt.

1.7. Lägsta årsavgift för att vidmakthålla spelrätt.

Spelrättsinnehavaren är fr. o. m. verksamhetsåret 2009 skyldig att betala årsavgift till klubben, minst den lägsta avgift som förekommer för senior på klubben för resp.spelrättstyp A, (B) eller S.
Underlåter han eller hon det och har avgiften inte betalts inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, har klubben rätt att, vid den senare tidpunkt styrelsen väljer, skriftligen häva spelrätten.

Styrelsen Fullerö GK

 

Spelrätter köpes/säljes, uppdaterad: 2017-04-27 11:38:39