INSTÄLLT Årsmöte 26 mars Barkarö Bygdegård

26 mars kl 18:00 i bygdegården.
Information om sista dag för motioner = 16 mars.

Dagordning:

Dagordning enligt § 3.7 i stadgarna:

1.Mötets öppnande
2.Parentationer
3.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5.Fastställande av röstlängd för mötet
6.Fastställande av föredragningslista
7.Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
8.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
b) Styrelsens årsredovisning, resultat- och balansräkning för år 2019
9.Revisorernas berättelse
10.Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen
11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13.Avtackning
14.Övriga frågor