Arbetsmiljökommittén

Kommitténs åtaganden

 • Arbetsmiljökommittén (AMK) ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet
 • Samråda kring planeringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom arbetsmiljöområdet samt följa arbetets genomförande
 • Behandla frågor som rör
  – planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation
  – användning av ämnen som kan föranleda ohälsa och olycksfall, samt
  – upplysning och utbildning rörande arbetsmiljöfrågor inom arbetsmiljöområdet

 • Huvudsakliga uppgifter
 • Följa arbetsmiljöförhållandena inom arbetsmiljöområdet med särskilt beaktande av ohälsotal, tillbud, avvikelser och förbättringsförslag – samt ge förslag på hur arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet kan förbättras
  Underrättelse om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom verksamheten på Fullerö GK

Arbetsmiljökommittén

Jazmin Pettersson

Ordförande