Lokala regler och tävlingsvillkor

Lokala regler och tävlingsvillkor samt ordningsföreskrifter för Fullerö GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

1. Lokala regler
2. Tävlingsvillkor
3. Ordningsföreskrifter
4. Tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter

Ansvarig regler: Håkan Karlsson
Lokala regler, tävlingsvillkor och ordningsföreskrifter uppdaterade 2024-04-23
Tillfäliga lokala regler uppdaterade 2024-05-03

1. LOKALA REGLER 2024 FÖR FULLERÖ GK [pdf]

Tillfälliga lokala regler finns anslagna vid 1:a och 10:e tee samt på hemsidan (www.fullerogk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområden (Regel 17)

1. De röda pliktområdena på vänster sida av hål 3 och bakom green på hål 5 som bara är definierade på en sida är oändliga.
2. Om en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d, vart och ett med ett slags plikt.
Eller om bollen senast skar kanten av det röda pliktområdet, definierat av röda pinnar med svart topp, på;
–   Hål 10, diket till höger om green inom den del där out of bounds gränsar till pliktområdet
får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ med ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.
Referenspunkt: Den uppskattade punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är lika långt från hålet som den uppskattade punkten där den ursprungliga bollen senast skar gränsen till det röda pliktområdet.
Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Två klubblängder men med dessa begränsningar:
Begränsningar av lättnadsområdets läge:
   –   Får inte vara närmre hålet än referenspunkten, och
   –   får vara i varje område på banan utom samma pliktområde men
   –   om fler än ett område på banan ligger inom två klubblängder från referenspunkten, måste bollen bli liggande i lättnadsområdet i samma område på banan som bollen först vidrörde när den droppades i lättnadsområdet.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Skydd av unga träd

De unga träden identifierade med stödpinnar eller blå pinne med grön topp är spelförbudszoner:
–   Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger på eller vidrör ett sådant träd, eller att ett sådant träd ger störande inverkan på området för spelarens avsedda stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
–   Om bollen ligger i ett pliktområde, och störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving finns från ett sådant träd måste spelaren ta lättnad enligt Regel 17.1e.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Grusfyllda dräneringssträngar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Plattor/vippor som markerar tee 38.
3. Avståndsplattor och vippor på fairway som markerar avstånd till greenens mitt.
4. Elstängsel.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. 
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
2. Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 eller 18, rätt att avbryta spelet enligt Regel 5.7 och ta en paus på högst 7 minuter för att inta förfriskningar.

6. Scorekortsansvar

1. Regel 3.3b har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antigen av spelaren, markören eller båda får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond

2. TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingsvillkor gällande deltagande, tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för respektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling skall göras senast klockan 18:00 två dagar före tävlingen via GIT.
Vid överanmälan till en klass eller en tävling gäller anmälningsordning.
Startlista anslås senast kl. 22:00 två dagar före tävlingen.
Startavgift: 150 kr per spelare, Efteranmälan i mån av plats mot 50 kr i tilläggsavgift.
Tävlingsgreenfee: 250 kr per spelare.
Återbud efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken avsnitt 8.3.6.

2. Handicapklasser

Startfältet delas in i tre handicapklasser med lika många deltagare (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Vid färre än 30 anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapklasser.

3. Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar måste alla herrar spela från tee 56 och alla damer spela från tee 47, med undantag för:
Herrar med som under året fyller 70 år eller mer kan välja tee 47.
Damer med som under året fyller 70 år eller mer kan välja tee 38.
Pojkar med som under året fyller upp till 12 år kan välja tee 47.
Flickor med som under året fyller upp till 12 år kan välja tee 38.
Anmälan av ändrad tee måste göras i samband med anmälan.

4. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspelstävlingar med handicap sker särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand delas placeringen. I slagspelstävlingar utan handicap görs särskiljning för seger genom särspel hål för hål med start på hål 10 och därefter hål 11, 12, 18 o.s.v. och i andra hand enligt den matematiska metoden.

5. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat det med plattor belagda området vid tävlingskansliet med båda fötterna.

6. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

7. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

3. ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna vid 1:a och 10:e tee. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

 • Banpersonal har alltid företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
 • Greenfee. Kontroll av greenfee och spelrätt utförs kontinuerligt av golfvärdar. Om en person med golfutrustning på banan inte löst greenfee, eller saknar spelrätt, har golfvärden rätt att avvisa spelaren från banan och kräva att spelaren betalar dubbel gällande greenfee.
 • Golfvärd. Spelare eller grupp som inte följer golfvärds upprepade anvisningar kan få avbryta spelet och dessutom kan överträdelsen av ordningsföreskriften leda till annan disciplinär åtgärd.
 • Vårdad klädsel krävs inom Fullerö golfklubbs område.
 • Barn i barnvagn får, på egen risk, tas med under sällskapsspel.
 • Hund i koppel får, på egen risk, tas med vid sällskapsspel. Rastpåse måste användas vid behov.
 • Mobiltelefoner etc. Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare.
 • Utrustning. Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare med undantag av när de spelar greensome/foursome då det är tillåtet för sidan att dela på en utrustning.
 • Golfvagnar får inte dras över tee eller mellan green och bunker.
 • Bunkerkrattan måste placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktningen på en plats där den minst sannolikt påverkar spelet.
 • Paus. Det är tillåtet att ta en paus på högst 7 minuter, eller så länge inte efterföljande grupp kommit ifatt, efter hål 9 eller 18. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus
 • Störa spelrytm. Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på banan.
 • Övningsgreener. Vid utnyttjande av greenerna på övningsområdena ska nedslagsmärken lagas och uppslagen torv läggas tillbaka.
 • Säkerhetsföreskrift för hål 6. Vid spel från tee på hål 6 är det av säkerhetsskäl förbjudet att avsiktligt spela över skogen mot greenen. Det finns boende i närheten så skaderisken är stor.
  Om ett sådant avsiktligt slag ändå slås och det uppstår en situation där någon person träffas, eller riskerar att träffas, kan påföljden för spelaren bli upp till två års avstängning från allt golfspel. 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Beslutade av Fullerö GK:s styrelse 2023-03-28

4. TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER

 
Tillfälliga lokala regler för Fullerö GK, gällande från 3 maj 2024 [pdf]
 
1. Lägesförbättring inom en klubblängd på finklippta delen av spelfältet

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:
Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: En klubblängd men med dessa begränsningar:
Begränsningar av lättnadsområdets läge:
   o Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
   o Måste vara på spelfältet.
När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Droppzon på hål 2

Om en boll är i mark under arbete (jordhögen) till vänster om Tee 47 på hål 2, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i detta mark under arbete, får spelaren:
• Ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 eller
• Som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i den markerade droppzonen till vänster om Tee 47. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16)

Följande områden på banan är mark under arbete, även om markering saknas:
• Samtliga stora ej gräsbevuxna upplagde jordhögar på hål 1, 13, 14, 16 och 17.
• Hål 2 – Jordhögen (nya teet) till vänster om nuvarande Tee 47.
• Jord som lagts upp i högar för senare bearbetning eller bortforsling.
• Grävningar för underhåll av bevattning och dräneringar på spelfältet.
• Skador som tydligt kan identifieras som djupa hjulspår, eller spår av bandfordon, på spelfältet är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten.

Spelaren får ta lättnad för onormala banförhållanden enligt Regel 16.1b.

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel: Allmän plikt enligt Regel 14.7a.