Regler och tävlingsvillkor

Lokala regler och tävlingsvillkor samt ordningsföreskrifter 2022 för Fullerö GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

1. Lokala regler
2. Tävlingsvillkor
3. Ordningsföreskrifter
4. Tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter

Ansvarig regler: Håkan Karlsson
Uppdaterade 28 juli 2022

1. LOKALA REGLER 2022 FÖR FULLERÖ GK [pdf]

Tillfälliga lokala regler finns anslagna vid 1:a och 10:e tee samt på hemsidan (www.fullerogk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområden (Regel 17)

1. De röda pliktområdena på vänster sida av hål 3 och bakom green på hål 5 som bara är definierade på en sida är oändliga.
2. När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d.
Eller när bollen sist skar kanten av det röda pliktområdet, definierat av röda pinnar med svart topp, på;
–   Hål 10, diket till höger om green inom den del där out of bounds gränsar till pliktområdet
får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ genom att lägga till ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.
• Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet.
Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Två klubblängder men med dessa begränsningar:
• Begränsningar av lättnadsområdets läge:
   –   Får inte vara närmre hålet än referenspunkten, och
   –   Får vara i varje område på banan utom samma pliktområde men
   –   Om fler än ett område på banan ligger inom två klubblängder från referenspunkten, måste bollen bli liggande i lättnadsområdet i samma område på banan som bollen först vidrörde när den droppades i lättnadsområdet.

2. Green (Regel 13)

1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelas från green av misstag träffar:
–   spelaren
–   klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller 
–   ett djur definierat som ett löst naturföremål (till exempel maskar insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Skydd av unga träd

De unga träden identifierade med stödpinnar eller blå pinne med grön topp är spelförbudszoner:
–   Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
–   Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Dräneringar fyllda med sand/grus.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Plattor/vippor som markerar tee 38.
3. Avståndsplattor och vippor på fairway som markerar avstånd till greenens mitt.
4. Elstängsel.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. 
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
2. Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 eller 18, rätt att avbryta spelet enligt Regel 5.7 och ta en paus på högst 7 minuter för att inta förfriskningar.

2. TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling skall göras senast klockan 18:00 två dagar före tävlingen via GIT.
Vid överanmälan till en klass eller en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet.
Startlista anslås senast kl. 22:00 två dagar före tävlingen.
Startavgift: 120 kr per spelare, Efteranmälan i mån av plats mot 50 kr i tilläggsavgift.
Tävlingsgreenfee: 250 kr per spelare.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken avsnitt 8.3.6.

2. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller, om inte annat anges, i tävlingsvillkoren, att startfältet delas in i tre lika stora handicapklasser (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54.

3. Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar måste alla herrar spela från tee 56 och alla damer spela från tee 47, med undantag för:
Herrar med som under året fyller 70 år eller mer kan välja tee 47.
Damer med som under året fyller 70 år eller mer kan välja tee 38.
Pojkar med som under året fyller upp till 12 år kan välja tee 47.
Flickor med som under året fyller upp till 12 år kan välja tee 38.
Anmälan av ändrad tee måste göras i samband med anmälan.

4. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning delas placeringen. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 10 och därefter hål 11, 12, 18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

5. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat det med plattor belagda området vid tävlingskansliet med båda fötterna.

6. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

7. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

3. ORDNINGSFÖRESKRIFTER – FÖR ALLAS TREVNAD

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna vid 1:a och 10:e tee samt på hemsidan (www.fullerogk.se). Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

 • Banpersonal som arbetar på banan har alltid företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
 • Greenfee. Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande greenfeen.
 • Greenfeekontroll. Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Kontroller sker kontinuerligt.
 • Vårdad klädsel krävs inom Fullerö golfklubbs område.
 • Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
 • Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Rastpåse måste användas vid behov.
 • Mobiltelefoner etc. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (till exempel mobiltelefoner).
 • Utrustning/golfvagn. Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare med undantag av när de spelar foursome då det är tillåtet för sidan att dela på en utrustning. Golfvagnar får inte dras över tee eller mellan green och bunker.
 • Bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen på en plats där den minst sannolikt påverkar spelet.
 • Paus. Det är tillåtet att ta en paus på högst 7 minuter efter spel av hål 9 eller 18. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus
 • Störa spelrytm. Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på banan.
 • Övningsgreener. Vid utnyttjande av greenerna på övningsområdena ska nedslagsmärken lagas och uppslagen torv läggas tillbaka.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Beslutade av Fullerö GK:s styrelse 2021-

4. TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER

 
Tillfälliga lokala regler för Fullerö GK, gällande från 28 juli 2022 [pdf]
 
1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Droppzon på hål 2

Om en boll är i mark under arbete (jordhögarna) till vänster om Tee 47 på hål 2, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i detta mark under arbete, får spelaren:
• Ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 eller
• Som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i den markerade droppzonen till höger om jordhögarna. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Oflyttbara tillverkade föremål

Den tillfälliga kabeln, och stolpar som stöder den, till vänster på hål 17 är ett oflyttbart tillverkat föremål. 
Spelaren får ta lättnad utan plikt för detta föremål enligt regel 16.1

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel: Allmän plikt enligt Regel 14.7a.